Skip to main content

مرور کلي

سرويس مارکتينگ اتوماسيون zebline در قسمت رويدادها، اين امکان را براي شما فراهم مي نمايد تا بتوانيد به سادگي نمودار رویداد های وارد شده به زبلاین را مشاهده کنيد. با انتخاب بازه زمانی، تعداد رویدادهای ارسال شده در آن بازه به شما نمایش داده می شود. در حال حاضر، بازه زماني نيز بر اساس ساعت، روز يا ماه، قابل سفارشي سازي است و مي تواند يکي از اين گزينه ها باشد: 24 ساعت گذشته، (2, 7, 30, 90) روز سپري شده و يا 6 ماه اخير.

با انتخاب Events > Overview می توانید به اطلاعات رویداد های وارد شده به زبلاین را دريک نماي کلي و در قالب نمودار، دسترسی داشته باشید.

شکل 366-نماي کلي رويدادها(Events)، را نشان می دهد.


شکل 366-نماي کلي رويدادها(Events)

نکته: لطفا توجه داشته باشید جهت مشاهده نماي کلي در قسمت رويدادها، به مجوز لازم، نیاز دارید.